info@oprps.org

Odbor povezuje organizacije z namenom uveljavitve poklicnih standardov

Nameni projekta poenotenja računovodske poklicne skupine so spodbujanje strokovne usposobljenosti, krepitev poklicne etike v računovodski stroki in izboljšanje javne podobe poklicne skupine.


Operativni cilji Odbora so: 

1. Določitev jasne in pregledne strukture stopenj usposobljenosti in smeri specializacije posameznih podskupin.

2. Določitev primernih pogojev za posamezne podskupine.

3. Določitev poklicno-etičnih in strokovnih normativov računovodske poklicne skupine.

4. Vključitev strokovnih organizacij in inštitucij.

5. Trajna skrb za krepitev statusa poklicne skupine v družbi.

 

V Odboru za poenotenje računovodske poklicne skupine so povezane izobraževalne inštitucije, strokovna in poklicna združenja ter organizacije, ki sistematično presojajo računovodske podatke: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Davčno izobraževalni inštitut, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, Finančna uprava Republike Slovenije, Inštitut za računovodstvo, Ministrstvo za finance – Direktorat za javno računovodstvo, Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije, Visoka šola za računovodstvo in finance, Zbornica računovodskih servisov in Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Odbor je z delovanjem začel jeseni 2016. Odbor se enkrat mesečno sestaja v Ljubljani.


Arhiv Dokumentov Odbora
Katalog znanj za pridobitev naziva knjigovodja

Katalog znanj za pridobitev naziva računovodja

Pravilnik o pridobitvi in ohranjanju strokovnih nazivov v računovodski poklicni skupini

Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita za pridobitev strokovnih nazivov certificirani knjigovodja (CK) in certificirani računovodja (CR)

Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju registra posameznikov z veljavnimi strokovnimi nazivi v računovodski poklicni skupini

IFAC-ov Kodeks etike za računovodske strokovnjake